SZUKAJ  
wybierz dział  
Tynki cienkowarstwowe

Tynki cienkowarstwowe

  • Tynk nanosilikonowy 22 GREINPLAST TNB

GREINPLAST TNB

Tynk nanosilikonowy 22

Tynk cienkowarstwowy, nanosilikonowy o strukturze „baranka”, posiadający właściwości samoczyszczące i oddychające. Jest tynkiem odpornym na otoczenie, gwarantuje najwyższą trwałość powłoki i koloru. Wyposażony w system Greinplast Microfilm Bio Protect, który zapobiega wzrostowi alg i grzybów. Służy do ręcznego i natryskowego wykonywania zewnętrznych wypraw tynkarskich. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń GREINPLAST. Powierzchnie na które będzie nakładany tynk muszą być zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST XP w kolorze zgodnym z kolorem tynku. Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemie ociepleń GREINPLAST EPS z cienkowarstwowym tynkiem GREINPLAST TNB (zgodnie z odpowiednią AT i ETA). Wyrób dostępny kolorach wg palety barw Producenta. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).

Opakowanie: 22 kg

Wykonanie

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.) oraz innych substancji utrudniających przyczepność. Występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć. Podłoża mineralne niejednorodne lub o zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Powierzchnie na które będzie nakładany tynk muszą być zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST XP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej). W przypadku podciągania kapilarnego należy zadbać o izolację przeciwwilgociową. Informacje szczegółowe co do typu i sposobu przygotowania podłoża podano w karcie technicznej wyrobu. Przygotowanie tynku: Przed rozpoczęciem nakładania masę należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki. W zależności od rodzaju podłoża i warunków aplikacji (temperatury, wilgotności powietrza, chłonności podłoża, itp.). Producent dopuszcza dodanie niewielkiej ilości preparatu GREINPLAST UX (nie więcej niż 0,20 l na opakowanie). Aby uniknąć różnic w kolorze tynku i jego fakturze, ilość dodawanego preparatu GREINPLAST UX powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Nanoszenie: Do właściwych prac tynkarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. Tynk nanosi się na grubość ziarna trzymaną pod kątem pacą ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy zebrać do opakowania. Do fakturowania można przystąpić po czasie, kiedy masa nie klei się do narzędzi i jednocześnie daje się formować. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i panujących w trakcie aplikacji warunków atmosferycznych. Żądaną fakturę osiąga się wykorzystując pacę z tworzywa sztucznego, którą należy prowadzić po fakturowanej powierzchni jednakowymi, kolistymi ruchami. Nie dopuszczać do powstania miejsc z nierównomiernie rozłożoną masą (przetarcia, nawisy, zlepy itp.) ponieważ defekty te są nie do usunięcia po wyschnięciu tynku. Przerwanie prac należy zaplanować wcześniej w miejscach, gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne (dylatacje, rynny, fragmenty architektoniczne itp.). W celu uzyskania jednolitej struktury oraz koloru tynku, prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw, stosując materiał z jednej partii produkcyjnej.

rozwiń więcej

Zalecenia i uwagi

Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Tynku nie należy nakładać przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać min. 3 dni od momentu jego nałożenia. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej +5°C. Czas wysychania tynku może ulec znacznym zmianom w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, dlatego też w tym czasie należy wydłużyć okres stosowania zabezpieczeń ochronnych do czasu jego całkowitego wyschnięcia. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchni wyprawy tynkarskiej (wykwity, przebarwienia) w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości, a nawet odspojenia. Wyrób zawiera wypełniacze mineralne, co może spowodować różnicę w odcieniach tynku pochodzącego z różnych partii produkcyjnych. Z tego powodu zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej. Ze względu na różne bazy wyrobów (A, B, C) oraz ilości pigmentów w poszczególnych kolorach tynków mogą one różnić się od siebie gęstością i konsystencją. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po ukończeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Projekty unijne