SZUKAJ  
wybierz dział  
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Greinplast Sp. z o.o. w realizacji swoich celów biznesowych dąży do skutecznej ochrony danych osobowych naszych klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników poprzez zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa w procesie przetwarzania danych z wykorzystaniem odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych.
Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1), w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób w jaki Greinplast Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane, dlatego istotne jest dla nas zapoznanie się i zrozumienie zawartych w niej warunków korzystania z Serwisu.


I. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU GREINPLAST.PL
Użyte definicje
a) Usługodawca – Właściciel serwisu https://www.greinplast.pl  Greinplast Sp. z o.o. z siedzibą w Krasne 512B, 36-007 Krasne, nr KRS:   0000014276, nr NIP: 813-32-25-363, nr REGON:  691552684
b) Usługobiorca -  osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka cywilna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej przetwarzająca dane osobowe w zakresie określonym w RODO                
c) RODO -  rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zbiorem wytycznych, mających na celu umocnienie i ugruntowanie praw obywateli UE w   zakresie ochrony ich danych osobowych
d) Serwis - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.greinplast.pl,  
e) Spółka - Greinplast Sp. z o.o. z siedzibą w Krasne 512B, 36-007 Krasne,
f) Użytkownik – osoba korzystająca z zasobów Serwisu.
Informacje o formularzach zbierających Państwa dane
Usługodawca  zbiera dane o użytkownikach Serwisu w minimalnym zakresie, niezbędnym do wykonania  świadczenia w ramach realizowanych usług, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Usługobiorcę innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obowiązkowe, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą.
Serwis może zarejestrować również informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, wersji przeglądarki).
Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:
a) w celu realizacji procesu obsługi kontaktu z Użytkownikiem,
b) zamówienia i przesłania bezpłatnego biuletynu „Poradnik Profesjonalisty”,
c) zapewnienia realizacji usług szkoleniowych i wsparcia technicznego,
d) dostarczenia Użytkownikowi informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Spółkę w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Użytkownika preferencjami),
e) ustalenia i rozpatrywania reklamacji wyrobów i usług Spółki,
f) zebrania niezbędnych danych do uczestniczenia przez Użytkowników w programie dotacji do termomodernizacji budynków,
g) ułatwienia wymiany informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych,
h) przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów.
Zasady odpowiedzialności i korzystania z Serwisu:
a) Użytkownik Serwisu ma prawo do używania funkcjonalności Serwisu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz odrębnymi regulaminami usług, świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu,
b) informacje zawarte na stronach Serwisu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych,
c) Użytkownik nie może dystrybuować, modyfikować, przekazywać, używać, przesyłać lub wykorzystywać treści zamieszczonych w Serwisie, w tym tekstów, obrazów, nagrań audio i wideo do celów publicznych lub handlowych, bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki,
d) Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna finansowo za żadne szkody lub wirusy, które mogą zainfekować  sprzęt komputerowy lub inną własność w rezultacie wejścia do Serwisu, skorzystania z niego lub jego przeglądania, albo w rezultacie pobierania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, nagrań wideo lub audio z jego strony internetowej. W przypadku uznania przez Użytkownika, że korzystanie z Serwisu nie jest już bezpieczne, należy niezwłocznie Spółkę powiadomić o tym fakcie, 
e) Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu,
f) wszelkie znaki handlowe, towarowe, oznaczenia usług, nazwy handlowe  i logotypy są własnością Spółki. Wykorzystanie przez Użytkownika znaków towarowych, handlowych umieszczonych w Serwisie  jest surowo zabronione,
g) niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.
h) korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności oraz zobowiązanie do ich przestrzegania. Zapoznanie się z Polityką Prywatności jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej,
i) Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat,
j) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


II. INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM I PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA)
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Greinplast Sp. z o.o., z siedzibą w Krasne 512B, 36-007 Krasne. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych   prosimy kontaktować się z Administratorem danych wykorzystując adres e-mail : ado@greinplast.pl lub pisząc na adres: Greinplast Sp. z o.o.  Krasne 512B, 36-007 Krasne z dopiskiem „Dane osobowe”.
Zasady zbierania danych osobowych i informacji:
W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
Korzystanie z niektórych formularzy Serwisu zgodnie z ich funkcjonalnościami wymagane jest procesem rejestracji, z którym wiąże się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych w niezbędnym do dalszych kontaktów zakresie. W takim przypadku niepodania przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
Jeśli Użytkownik zgłosił swój udział w konkursie organizowanym w ramach Serwisu, zgromadzone w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane dla celów związanych z konkursem, w którym Użytkownik wziął udział. W przypadku zdobycia przez Użytkownika nagrody jego dane teleadresowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie w celu doręczenia nagrody, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu.
Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.
W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie bezpłatnego biuletynu „Poradnik Profesjonalisty” lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi biuletynu.
Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz proponowanych usług do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie wymaganiami RODO.
Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron
Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika
Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.
Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.
Zasady przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe uzyskane: przy zawieraniu oraz w trakcie trwania umowy lub świadczeniu usług, poprzez relacje handlowe (np. realizacja procesów ofertowania, zamówień, reklamacji, obsługi klienta, szkoleń, wsparcia technicznego, uczestnictwa w programach i konkursach) lub  w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Greinplast Sp. z o.o. wykorzystujemy w następujących celach:
a) podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem stosownej umowy regulującej zasady współpracy (podstawa art. 6 ust 1 pkt a RODO),
b) zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług - tymi umowami mogą być również  regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) realizacja spoczywających na Spółce obowiązków wynikających z przepisów prawa np. związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur, dokumentów księgowych, dokumentów kadrowych, rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń itp. (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
d) realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) dostarczenia informacji marketingowych (obejmujących informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Greinplast  w zakresie zgodnym z wyrażonymi przez Państwa preferencjami) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f) realizacja usług szkoleniowych i wsparcia technicznego dla naszych Klientów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
g) dostarczanie bezpłatnych gadżetów marketingowych, materiałów informacyjnych oraz  biuletynu „Poradnik Profesjonalisty” (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
h) organizacja i prowadzenie konkursów oraz programu lojalnościowego GreinProfit na podstawie odrębnego regulaminu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
i) przeprowadzania badań i analiz rynkowych, w tym dotyczących poziomu satysfakcji klientów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j) dokonania procesu obsługi Klienta, w tym rozpatrywania reklamacji (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
k) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową/świadczonymi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
l) ochrony osób, mienia i informacji z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1 celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy lub świadczenia usług, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych w zakresie określonym w pkt. 1 powyżej. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy  lub świadczenia usług, do czasu wycofania tej zgody.
3. Przewidywane kategorie odbiorców danych: spółki powiązane z Administratorem Danych (w tym również spółki z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych), podwykonawcy naszych usług (np. usługodawcy dostarczający Klientom nasze produkty), podmioty uprawnione w zakresie rozliczeń finansowych, skarbowych, w celach statystycznych, podmioty dostarczające nam specjalistyczne oprogramowanie, podmiot obsługujący stronę www oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa,  gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu stosowną podstawę prawną.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
5. Państwa dane będą w niektórych przypadkach za Państwa zgodą przetwarzane poprzez profilowanie w celu określenia Państwa preferencji i przedstawienia adekwatnych ofert naszych produktów i usług oraz ewentualnego uczestnictwa w programie lojalnościowym.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w   celach analitycznych lub w przypadku profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
7. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to niezbędny warunek do realizacji  przedmiotu umowy, jak również jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki w związku ze współpracą z podmiotami świadczącymi swoje usługi lub oferującymi swoje produkty. Brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy lub realizacji usługi, a w przypadku ich niepełnego podania uniemożliwi prowadzenie rozliczeń między stronami umowy.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.
10. W przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, Greinplast może przekazywać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany adres email. Ponadto, w przypadku wyrażenia dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.),  Greinplast będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.


III. REALIZACJA PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Klient Greinplast Sp. z o.o. (dalej Spółka), gość Grein Hotelu,  pracownik/były pracownik Spółki, członek rodziny pracownika/byłego pracownika, osoba z którą Greinplast Sp. z o.o. zawarła umowę cywilnoprawną (np. umowę-zlecenie, umowę o dzieło), jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw osoby, której dane dotyczą wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Spółka jako administrator danych  zobowiązana jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad: Klient lub inne osoby wymienione powyżej (dalej wnioskodawca) może zgłosić wniosek do Greinplast Sp. z o.o.  w każdej chwili w formie pisemnej.
Spółka rozpatruje wniosek złożony przez wnioskodawcę lub osobę działającą w jego imieniu:w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania, w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań wnioskodawcy ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator danych (Spółka) informuje wnioskodawcę o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia, w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem wnioskodawcy, administrator danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, informuje go o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Spółkę. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Spółki, w dedykowanej zakładce RODO  www.greinplast.pl/polityka-prywatności.html lub: w głównej siedzibie Spółki np. w Sekretariacie, Dziale Księgowości i Kadr, w poszczególnych Oddziałach, w recepcji Hotelu Grein. Wniosek  zawiera dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania wnioskodawcy.
We wskazanych w punkcie 3 miejscach złożenia wniosku, pracownicy Spółki przyjmujący wniosek  obsługują wnioskodawcę tylko w następującym zakresie: realizacji obowiązku informacyjnego (udzielenia informacji wnioskodawcy), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych).  W przypadku pozostałych praw osoby, której dane dotyczą zawartych we wniosku, jego obsługę realizują inni, dedykowani do tego zadania pracownicy Spółki. Wniosek jest niezwłocznie przesyłany do tych pracowników na wydzielony adres e-mail. 
Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Spółkę pisemnego żądania osoby, której dane dotyczą. Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Spółkę.Administrator  Danych (Spółka) udziela wnioskodawcy odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Spółka nie pobiera żadnych opłat za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość przedstawianych wniosków jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Spółka pobierze opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi. Wniosek nie będzie rozpatrywany do czasu wniesienia przez wnioskodawcę stosownej opłaty.
Właściwym dla administratora danych (Greinplast Sp. z o.o.) organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. RODO  pod adresem e-mail: ado@greinplast.pl   


IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES, DANYCH EKSPLOATACYJNYCH I ANALITYKI
Pliki cookies (ciasteczka) to informacje w formie niewielkich plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis  (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci urządzenia mobilnego – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę). Szczegółowe informacje dot. plików cookies można znaleźć m.in. na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Pliki cookies pozwalają na późniejsza identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem.
Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:
a) konfiguracji Serwisu, aby dostosować oraz zoptymalizować jego zawartość do preferencji Użytkownika;
b) identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych użytkowników Strony Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w  zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
d) zapamiętania historii odwiedzonych stron Serwisu w celu rekomendacji treści,
e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
f) remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
g) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej
Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony     w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych:
           przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
           przeglądarka Chrome
           przeglądarka Firefox
           przeglądarka Internet  Explorer
           przeglądarka Opera
           przeglądarka Safari
           przeglądarka Microsoft Edge
Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Stronę Internetową. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis oraz sposób ich zachowania w Serwisie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne, dane demograficzne (wiek, płeć) oraz zainteresowania użytkowników strony.
Użytkownik, który nie chce aby informacje o jego aktywności w Serwisie, wymienione w pkt. 8. były udostępniane Google Analytics może zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Administrator może korzystać w ramach Serwisu z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający strony, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu  Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
Administrator może korzystać w Serwisie z usługi FreshMail dostarczanej przez FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków). Usługa ta pomaga administratorowi w wysyłaniu wiadomości email użytkownikom, którzy zamówili taką korespondencję poprzez wpisanie się na listę subskrybentów (poprzez wypełnienie okna na Stronie Internetowej "podaj adres email" i użycie przycisku "zapisz"). Szczegółowe informacje o działaniu FreshMail można znaleźć pod adresem https://freshmail.pl/regulamin-serwisu/


Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że: Administratorem Pani/a danych osobowych jest Greinplast Sp. z o.o., Krasne 512B, 36-007 Krasne.  Można kontaktować się z nami dzwoniąc pod numer: 17 7713561 lub pisząc na adres e-mail ado@greinplast.pl W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych.
Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod adresem greinplast.polska@gmail.com w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawne uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej) Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).


Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited
Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.
Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.
Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych: posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystykzrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Klauzula zgody dla użytkowników aplikacji kalkulator systemów ociepleń

Wypełniając formularz/kalkulator i przesyłając zapytanie, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi dokonania wyceny wykonania elewacji. Zgoda dotyczy również przesłania informacji handlowej na podany adres e-mail w postaci wykonanej wyceny usług/produktów Greinplast Sp.z o.o. w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany, że moja zgoda może zostać odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych, ze zbiorów należących do Greinplast Sp. z o.o. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.     

Klauzula informacyjna dla użytkowników aplikacji kalkulator systemów ociepleń

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Greinplast Sp. z o.o., z siedzibą w Krasne 512B, 36-007 Krasne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą w celu przetwarzania obsługi zgłoszenia wykonania wyceny usług/produktów Greinplast Sp. z o.o., poprzez wysłanie odpowiedzi  na zapytanie z wykorzystaniem formularza/kalkulatora wyceny. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażana przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Pani Pana dane mogą być udostępnione firmie wykonującej usługę hostingu naszych stron www. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesłania oferty handlowej. Pani/Pana dane osobowe, w celach wskazanych powyżej przetwarzane będą przez Greinplast Sp. z o.o., do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również do ich przenoszenia. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.     


Klauzula informacyjna – osoby wskazane do realizacji umowy
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Greinplast Sp. z o.o., Krasne 512B, 36-007 Krasne.
2. Kontakt z Koordynatorem ds. Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: ado@greinplast.pl
3. Jeżeli Pani/Pan nie przekazywał/a nam swoich danych bezpośrednio, zostały one nam udostępnione w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych oraz pełnionej funkcji przez podmiot w imieniu, którego Pani/Pan wykonuje zadania wynikające z czynności związanych z realizacją umowy.
4. Pani/Pana dane są przetwarzane przez Greinplast Sp. z o.o. w celach:
a) zawarcia i realizacji umowy przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres realizacji umowy. Podstawą prawną jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych, w szczególności przez cały czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Podstawą prawną jest realizacja prawie uzasadnionego interesu w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom obsługującym nas w zakresie prawnym, informatycznym, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) oraz podmioty wspierające nas w zakresie doradczym i audytowym.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a w przypadku istnienia uzasadnionych interesów Administratora i stron trzecich, przez czas potrzebny do ich realizacji, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na realizowane przez nas przetwarzanie Pani/Pana danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie powyższej treści klauzuli informacyjnej, osobom, których dane zostały lub będą przez Państwa przekazane do Greinplast Sp. z o.o., w szczególności w związku z realizowaną współpracą. Dla przykładu mogą to być dane osób kontaktowych, osób realizujących zadania wynikające z umowy lub dane osób koordynujących realizację umowy. Powyższa informacja ma zastosowanie jedynie, w zakresie jakim dane przetwarzane przez Greinplast Sp. z o.o. stanowią dane osobowe, zgodnie z definicją z art. 4 ust. 1 RODO.

 

Projekty unijne